ផលិតផល និងសេវា

ផលិតផលកសិកម្ម

We have products such as agriculture (rice, cassava, mango), wood, rubber, fertilizer imports (Red Lotus 13-3-3) and other transportation services.

View all

សំណង់

សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។

View all

ជីកសិកម្ម

Our company has imported natural organic fertilizer for general constantly feed on crops and control technician directly to the farm. organic fertilizer…

View all

គ្រឿងសង្ហារឹម

សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។

View all

ដីលក់

សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​

View all

ការដឹកជញ្ជូន

BRIGHTWAY LOGISTICS is a well established international forwarding Agency providing a full range

View all

កៅស៊ូ និងឈើ

We are a collector type rubber good of the people of the provinces in the country to take to work processed as wood,

View all

ឃ្លាំងជួល

សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។​ សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។ សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។ សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។

View all

Wood Decor

សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។

View all