អំពីពួកយើង

ក្រុមហ៊ុន ប្រាយវ៉េគ្រុប គឺជាសហគ្រាសឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមានកំរិត និងមានដើមទុន 1,800,000$ ។ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៧មកម្ល៉េះហើយមានស្លាកសញ្ញា ”ផ្កាឈូកក្រហម” ជានិមិត្តរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិង ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ទាំងក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក។
យើងខ្ញុំបានសម្រេចរាល់កិច្ចការតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យអតិថិជនជាតិ និង អន្តរជាតិនូវសេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់ពួកយើងដោយសុចរិតភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុត។ ក្រុមហ៊ុនប្រាយវ៉េគ្រុប មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន័្ឋជាច្រើន
ដូចជា៖
-ក្រុមហ៊ុន ប្រ៉ាយវ៉េ ឡូជីស្ទីក (Brightway Logistic Co., Ltd)
-ក្រុមហ៊ុន ប្រ៉ាយវ៉េ ហ្វ័រនីឈើ (Brightway Furniture Co., Ltd)
-ក្រុមហ៊ុន ប្រ៉ាយវ៉េ ហ្វូដ (Brightway Food Co., Ltd) និងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងពង្រីកខ្លួនបន្ថែម
ទៀតផង។