ផលិតផល និងសេវា

ផលិតផលកសិកម្ម

We have products such as agriculture (rice, cassava, mango), wood, rubber, fertilizer imports (Red Lotus 13-3-3) and other transportation services.

Read More

សំណង់

សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។ សង្ខេបអំពីសំណង់។

Read More

ជីកសិកម្ម

Our company has imported natural organic fertilizer for general constantly feed on crops and control technician directly to the farm. organic fertilizer…

Read More

គ្រឿងសង្ហារឹម

សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។ សង្ខេបអំពីគ្រឿងសង្ហារឹម។

Read More

ដីលក់

សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​ សង្ខេបអំពីដីលក់។​

Read More

ការដឹកជញ្ជូន

BRIGHTWAY LOGISTICS is a well established international forwarding Agency providing a full range

Read More

កៅស៊ូ និងឈើ

We are a collector type rubber good of the people of the provinces in the country to take to work processed as wood,

Read More

ឃ្លាំងជួល

សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។​ សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។ សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។ សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។សង្ខេបអំពីឃ្លាំងជួល។

Read More

Wood Decor

សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។ សង្ខេបអំពីការដេគ័រឈើ។

Read More

ដៃគូរបស់យើង

 យើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយ

A.D Power Plus

In 2014, both companies have cooperated and stated to import...

Read More

ហ្វូឡាយឈុន

In 2011, BRIGHTWAY GROUP CO., LTD has cooperated...

Read More

TBEA

In 2014, this company chose BRIGHTWAY GROUP...

Read More
More Our Partners

ដំណឹង និងព្រឹត្តិការណ៍

ស្រែគំរូ

By: Rona, Tuesday, der 8. December 2015

21/09/2015 ស្រែគំរូនៅ ផ្អាវ ស្រុក ជេីងព្រែ ខេត្ត កំពង់ចាម...

Read More

ហ្វូឡាយឈុន

By: Rona, Tuesday, der 29. September 2015

In 2011, BRIGHTWAY GROUP CO., LTD has cooperated...

Read More
More News & Events